Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων - Όροι χρήσης

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου (site). Η πρόσβαση καθώς και η χρήση των artifiedweb.com, υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης των υπηρεσιών που έχει θέσει η ARTIFIEDWEB.

Η ARTIFIEDWEB δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσεως και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων όπως τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου της παρούσας, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του δικτυακού τόπου artifiedweb.com.

H Εταιρία με διακριτικό τίτλο ARTIFIEDWEB και επωνυμία "Αγγελόπουλος - Ζησιμόπουλος Ο.Ε.", είναι η ιδιοκτήτρια της ανωτέρω ιστοσελίδας και στο εξής θα αναφέρεται ως η Εταιρία. Οι χρήστες ή επισκέπτες των εταιρικών ιστοσελίδων μας αναφέρονται ως "ο Πελάτης", ασχέτως αν προβούν σε παραγγελίες υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρία μας.

Γενικοί Όροι Συνεργασίας

Ρητή συναίνεση Χρήστη
Ρητώς δεσμεύεστε με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο των όρων χρήσεων του δικτυακού τόπου artifiedweb.com. Επιπλέον δεσμεύεστε όπως: α) συμμορφώνεστε με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και β) απέχετε από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του δικτυακού τόπου artifiedweb.com.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών των Ιστοτόπων της Εταιρίας
Ο δικτυακός τόπος artifiedweb.com διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα του μέλους σε περίπτωση οιασδήποτε φύσεως παραβιάσεων όρων του παρόντος. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στη φόρμα εγγραφής (registration form) είναι απαραίτητη για την αποδοχή ενός μέλους/πελάτη.

Για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία μέσα στον παρόντα δικτυακό τόπο τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων διεθνούς και ελληνικού δικαίου, καθώς και τήρησης των κανόνων ευγένειας, διακριτικότητας και κόσμιας συμπεριφοράς. Η δικτυακή κίνηση του δικτυακού τόπου artifiedweb.com καταγράφεται και αναλύεται για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών και πληρέστερης ενημέρωσης της αγοράς με cookies.

Όροι & Προϋποθέσεις παροχής Διαδικτυακής Φιλοξενίας & λοιπών υπηρεσιών

H Εταιρία, μέσω του δικτυακού τόπου artifiedweb.com, διαθέτει πρόσβαση και χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο διαμοιραζόμενων (shared) διακομιστών (web servers) που φιλοξενούνται σε Κέντρα Δεδομένων (Datacenters) στην Ελλάδα. Οι διακομιστές αυτοί διανέμουν στο INTERNET το αποθηκευμένο σε αυτούς υλικό για την προβολή των πελατών της (web sites, οπτικοακουστικό υλικό, multimedia, streaming) και μέσω αυτών δύναται να διακινείται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία των πελατών της. Ο έτερος συμβαλλόμενος (Πελάτης), προτίθεται να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τον προσφερόμενο από την Εταιρία, virtual server για τους δικούς του σκοπούς.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Χρήση Υπηρεσιών Διαδικτυακής Φιλοξενίας
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στους διακομιστές της Εταιρίας θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την Εταιρία για να λειτουργήσει, αλλιώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Εταιρίας για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση του web site στον χώρο που του έχει παραχωρηθεί, επιβαρυνόμενος με το ανάλογο επιπλέον κόστος, το οποίο χρεώνεται ξεχωριστά και κατόπιν συνεννόησης/συμφωνίας.

Η Εταιρία γνωστοποιεί στον πελάτη τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και για τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.

Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν αναθέσει άλλη εργασία επιπρόσθετου προγραμματισμού επί του server στην Εταιρία, ο Πελάτης συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο Internet των ιστοσελίδων του και ότι η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις στον Πελάτη ή να τον εκπαιδεύσει. Η Εταιρία θα μπορούσε καλή τη θελήσει και κατ' εξαίρεσιν (εάν η ίδια το επιθυμεί) να του παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που σχετίζονται με τα προαναφερθέντα ζητήματα.

Η Εταιρία δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της, επίσης δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους που εμφανίζονται μέσα στο δίκτυο διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της. Επιπλέον δεν εγγυάται την εμπορική ή προσωπική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα στο δίκτυο ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ' αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη. H τήρηση αντιγράφων ασφαλείας κάθε αρχείου (ιστοσελίδες, αρχεία, e-mails κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και μόνον.

Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του INTERNET είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα από άκρο σε άκρο.

Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του virtual server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.

Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η Εταιρία αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Plesk Control Panel, php, mysql, perl, zend, ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση και ευθύνη του πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η Εταιρία) έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers μας. Επίσης, είναι αποκλειστική υποχρέωση κι ευθύνη του πελάτη να πάρει εγκαίρως δικό του αντίγραφο ασφαλείας των ιστοσελίδων του πριν από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία και να κάνει έλεγχο καλής λειτουργίας στις ιστοσελίδες του έπειτα από κάθε συντήρηση, αναβάθμιση, αλλαγή εξοπλισμού που πραγματοποιεί η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της Εταιρίας. Πριν από κάθε προγραμματισμένη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, στέλνουμε ειδοποιήσεις στους πελάτες μας και είναι αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση του πελάτη να κρατήσει αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του στον Η/Υ του πριν τις εργασίες συντήρησης και να ελέγξει την καλή λειτουργία του site του και των e-mails του μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης.

Η Εταιρία δημιουργεί καθημερινά στο shared hosting αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων των πελατών της και τα διατηρεί έως και για 3 ημέρες. Σε καμία περίπτωση όμως ο πελάτης δε θα πρέπει να στηρίζεται, να εξαρτάται και να αξιώνει από την Εταιρία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του. Ο πελάτης μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων του (ιστοσελίδες, βάσεις δεδομένων, αρχεία, e-mails) μέσα από τον πίνακα ελέγχου Plesk και μπορεί να το κατεβάσει στον Η/Υ του για κάθε χρήση. Τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργεί ο πελάτης θα σβήνονται αυτόματα από το server κάθε 7 ημέρες, για λόγους διατήρησης της χρήσης των δίσκων σε χαμηλά επίπεδα. Για αυτό το λόγο ο πελάτης θα πρέπει να τα κατεβάζει και να τα αποθηκεύει στον Η/Υ του.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών, παροχής αντιγράφων ασφαλείας αρχείων ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις πέραν των προβλεπομένων (ανάκτηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και πληροφοριών -αλλιώς "back up"- που έχουν αποθηκευτεί στο χώρο που έχει υπενοικιάσει -εφ' όσον αυτά είναι διαθέσιμα-, τεχνική υποστήριξη, και κάθε δυνατή προσπάθεια από την Εταιρία για άμεση αποκατάσταση των όποιων δυσλειτουργιών συμβούν για οποιοδήποτε λόγο).

Απόδοση IP ανά υπηρεσία
Για την απόδοση dedicated IP πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πακέτο, απαιτείται IP Justification (τεχνική δηλαδή αναφορά για την χρήση αλλά και την αναγκαιότητα της ύπαρξης dedicated IP διεύθυνσης). Το IP Justification πρέπει να συμορφώνεται βάσει των κανονισμών και όρων που θεσμοθετούνται από την RIPE (Reseaux IP Europeens). Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε αίτημα για dedicated IP εάν το justification είναι ανεπαρκές ή βάσει της ισχύουσας χρήσης των διαθέσιμων IP.

Σχετικά με το Shared Hosting που παρέχει η Εταιρία
Η Εταιρία ξεκαθαρίζει απόλυτα τι παρέχει στα πακέτα Web Hosting και ποιοί είναι οι όροι χρήσης για την παροχή αυτών των πακέτων.

Κάθε πάροχος παρόμοιας υπηρεσίας, έχει παρόμοιους περιορισμούς (και συχνότερα πολύ πιο περιοριστικούς και αυστηρούς), μόνο που η Εταιρία προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις και φροντίζει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Οι παρακάτω παράγραφοι έχουν σκοπό τη διευκρίνηση του τι επιτρέπεται και τι όχι, και την αποτροπή όσων ελάχιστων σκέφτονται να καταχραστούν τις υπηρεσίες του hosting και να ανεβάσουν δωρεάν πορνογραφικά affiliate sites ή φόρουμ με διαμοιρασμό anime video ή να φιλοξενήσουν πειρατικές κόπιες ταινιών και μουσικών έργων! Τέτοιοι λογαριασμοί θα διαγράφονται άμεσα χωρίς επιστροφή χρημάτων και τα στοιχεία των υπεύθυνων θα κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

H υπόσχεσή μας απέναντι στους πελάτες μας είναι ότι θα κάνουμε πάντα το καλύτερο για να κρατάμε τα websites τους ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.

Πολιτική ορθής χρήσης στο Shared Hosting
H Εταιρία, με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης του δικτύου της και την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους πελάτες της, εφαρμόζει Πολιτική Ορθής Χρήσης για τις υπηρεσίες της Εταιρίας, που αφορούν στην Κοινόχρηστη Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Shared web hosting).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα του ταερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και προσφοράς, της μετατροπής του χρονικού διαστήματος της προσφοράς, ή/και της μετατροπής των σχετικών όρων και της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Tι είναι το Shared hosting;
Shared Hosting ή Shared web hosting είναι η φιλοξενία/web hosting δεκάδων ή εκατοντάδων websites στον ίδιο server, έτσι ώστε όλα τα sites να μοιράζονται την επεξεργαστική ισχύ και τη μνήμη (CPU, RAM), το χώρο στο δίσκο (disk space) και την κίνηση δεδομένων (traffic) του ίδιου hosting server.

Ποιά sites καλύπτει το shared hosting;
To shared hosting καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας ενός συνηθισμένου, μικρού site:

 • μιας Μικρής Επιχείρησης,
 • ενός Ελεύθερου Επαγγελματία
 • ενός Ιδιώτη/Χομπίστα
 • ενός Μη Κερδοσκοποπικού Οργανισμού/Κοινοφελούς Ιδρύματος

Με λίγα λόγια, παρέχει όσους πόρους χρειάζεται ένα μικρό site για να λειτουργήσει σωστά.

Tι είναι ένα "μικρό, συνηθισμένο, κανονικό website";
"Συνηθισμένο", "κανονικό", "απλό/μικρό" ή "συμβατικό" website είναι ένα προσωπικό ή επαγγελματικό site που χρησιμοποιεί τους πόρους του server με τρόπο παρόμοιο με το 99% των sites που φιλοξενούμε στο Shared Hosting. Δηλαδή περίπου 3-5Gb χώρου, 20-30GB κίνησης, 10 email λογαριασμούς, 3 βάσεις mySQL/χρήστες FTP.

Ποιά sites ΔΕΝ καλύπτει το shared hosting;
Το shared hosting δυστυχώς δεν αρκεί για τη φιλοξενία:

 • του site μιας μεσαίας/μεγάλης ή πολυεθνικής εταιρίας (με δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες υπαλλήλους-χρήστες e-mail λογ/σμών κι εταιρικών εφαρμογών)
 • ή ενός δημοφιλούς website (πχ ένα portal, e-shop, blog ή forum, streaming site) με εκατοντάδες ή χιλιάδες ταυτόχρονους επισκέπτες κι ενεργούς χρήστες (με web εφαρμογές πολύ απαιτητικές σε php και mysql, μεγάλο αριθμό multimedia αρχείων ήχου ή εικόνας για video, radio streaming)

Τέτοιες ιστοσελίδες, έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες από ότι ο μέσος όρος των websites που φιλοξενούνται στο shared hosting μας και χρειάζονται hosting σε δικό τους μονωμένο χώρο φιλοξενίας, δηλ. VPS, ημι-dedicated ή dedicated server. Εκεί θα έχουν το δικαίωμα ως μοναδικοί χρήστες του server να αξιοποιήσουν όλους τους πόρους του στο σύνολό τους.

Ποιά sites ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ στο Shared hosting;
ΔΕΝ επιτρέπονται sites με πρωταρχικό σκοπό τη χρήση χώρου στο δίσκο ή της κίνησης δεδομένων (file hosting, file sharing). Mερικά συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων sites:

 • Sites με πνευματικά κατοχυρωμένο υλικό, για το οποίο δεν υπάρχουν δικαιώματα χρήσης/κτήσης ή διανομής.
 • Sites που εξυπηρετούν σκοπούς ανεβάσματος (upload) / διαμοιρασμού (sharing) / αποθήκευσης (archive) / (δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) / καθρεπτισμού (mirroring) / διανομής (distribution) αρχείων.
 • Sites που δημιουργήθηκαν με σκοπό να οδηγήσουν κίνηση σε ένα άλλο site.
 • H διάθεση των πόρων του λογ/σμού hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) στο κοινό.
 • H χρήση των πόρων (χώρος δίσκου, MySQL κλπ) του hosting (δωρεάν ή επί πληρωμή) σε domains που δε φιλοξενούνται στoν ίδιο server στην Εταιρία ή που φιλοξενούνται σε άλλο Πάροχο.

Τέλος στα πακέτα Shared Web Hosting, ΔΕΝ επιτρέπεται η μεταπώληση web hosting σε τελικούς πελάτες.

3 βασικοί κανόνες στο Shared hosting

 • Η χρήση των πόρων να γίνεται ΜΟΝΟ για τις άμεσες ανάγκες του website και των χρηστών του site και όχι για προσωπικά αρχεία, backup ή αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με το site.
 • Η χρήση πόρων του server να είναι ίδια ή παρόμοια με το 99% των sites που φιλοξενούνται στο shared hosting μας (βλ. παραπάνω) και όχι δυσανάλογα με ή εις βάρος των υπόλοιπων sites στον server.
 • Τα php/asp scripts και οι MySql βάσεις να είναι "ελαφριά", βελτιστοποιημένα και ασφαλή.

Όρια σε CPU/RAM

 • Eπιτρεπτή χρήση RAM από την PHP ανά domain: 128MB*.
 • max_execution_time της PHP: 60"*
 • Συνολική επιτρεπόμενη RAM ανά domain: 384ΜΒ
 • Μέγιστα ταυτόχρονα Proccess ανά domain: 15
 • Έως και 50% χρήση ενός core της CPU: για 20 συνεχόμενα δευτερόλεπτα**

* Mε δυνατότητα αλλαγής μέσα σε λογικά πλαίσια.
** Mπορεί και να μην απενεργοποιήσουμε ένα site που ξεπερνά αυτό ή κάποιο άλλο όριο, εάν δε δημιουργεί πρόβλημα στο server και καθυστέρηση στα υπόλοιπα sites. Η απόφαση εξαρτάται από την κρίση της Εταιρίας.

Όρια σε Χώρο/Κίνηση κτλ
Τα ΜΕΓΙΣΤΑ όρια στο shared hosting είναι:

 • Μέγιστο μέγεθος MySQL: 500MB
 • Μέγιστος χώρος δίσκου ανά domain: 15GB
 • Μέγιστη κίνηση ανά domain: 100GB/μήνα
 • Μέγιστος χώρος ανά mailbox: 800ΜΒ

Η χρήση πόρων στο shared hosting θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι παρόμοια με το 99% των sites στο shared hosting μας (βλ. παραπάνω).

Οι ιδιοκτήτες ιστοσελίδων που προσεγγίζουν τα ανωτέρω Μέγιστα όρια Χώρου/Κίνησης για περισσότερο από 10 ημέρες, θα ενημερώνονται για να μετακομίσουν σε VPS ή Dedicated hosting (βλ. παρακάτω).

Sites που κάνουν Οριακή Χρήση
Δε θα γίνεται ανεκτή η παρατεταμένη φιλοξενία ιστοσελίδων που κινούνται στα μέγιστα όρια. Αντίθετα, η χρήση θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με το 99% των sites που φιλοξενούνται στους shared hosting servers μας (βλ. παραπάνω).

Τα παραπάνω όρια είναι εξαιρετικά μεγάλα για κανονική χρήση σε ένα μικρό website. Mε τη χρήση τους η Εταιρία έχει μια καλή εικόνα για τη συνολική χρήση των πόρων που διαθέτει στους πελάτες της και μπορεί να ανιχνεύσει εύκολα ενδείξεις ύποπτων κινήσεων (πχ επίθεση σε domain με κενό ασφαλείας, ανέβασμα αρχείων για phishing κ.α.).

Αν ένα site (για τον οποιοδήποτε λόγο) φτάσει στους Οριακούς Πόρους, η παροχή φιλοξενίας σε shared hosting, περιορίζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί σε VPS/Dedicated hosting.
Για όσα sites απαιτούν πολλή CPU/RAM/I-O, αρχικά βοηθάμε τους κατόχους τους (πχ με κάποιο σύστημα cache ή με βελτίωση των ρυθμίσεων σε κάποιες μεταβλητές), έτσι ώστε να παραμείνουν όσο γίνεται περισσότερο στο shared hosting και να βελτιώσουν την απόδοσή του site τους. Όταν πλέον δεν υπάρχει τρόπος να παραμείνουν σε shared hosting, τότε σε συντονισμό με τον πελάτη, μεταφέρουμε το site του σε πακέτο VPS hosting ή σε Dedicated server.

Sites που ξεπερνούν τα Μέγιστα Όρια
Έχουμε διάφορους αποτελεσματικούς τρόπους για παρακολούθηση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων των πελατών και του server. Aν εντοπίσουμε ένα λογαριασμό shared hosting, που δε συμβαδίζει με τους Κανονισμούς Χρήσης μας ή που έχει τη δυναμική να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των μηχανημάτων μας, θα ειδοποιήσουμε άμεσα τον πελάτη για το θέμα και θα συνεργαστούμε μαζί του για να λύσουμε το ζήτημα.

Αν ο λογαριασμός hosting, προκαλέσει πρόβλημα στο server, θα απενεργοποιήσουμε εκείνη τη λειτουργία του site που προκαλεί υπερφόρτωση (http, email, php script, mysql) και θα ενημερώσουμε τον πελάτη για την πηγή του προβλήματος (με όσες πληροφορίες έχουμε συλλέξει), ώστε αν είναι δυνατόν να διορθώσει το θέμα (πχ να βελτιώσει τον php κώδικά του, να χρησιμοποιήσει caching κ.α.).

Εάν ο πελάτης το επιθυμεί μπορούμε να μεταφέρουμε άμεσα το site (ή πχ μόνο την mysql βάση του) σε ένα άλλο server (VPS ή dedicated server), ώστε να επαναφέρουμε το site του σε πλήρη λειτουργία.

Έλεγχος χρήσης των πόρων ενός site
Συνιστούμε στους πελάτες μας, τακτικό έλεγχο της συνολικής χρήσης του χώρου και της κίνησης του domain και ειδικά των αρχείων που κάνουν την περισσότερη χρήση. Μέσα από τα στατιστικά του web hosting στο Plesk panel, μπορούν να στέλνονται αυτόματα στατιστικές αναφορές στο email του πελάτη.

Έτσι αν σε περίπτωση απότομης ή ανεξήγητης αύξησης στο χώρο ή στην κίνηση, θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα έγκαιρα.

Μη Επιτρεπτή Χρήση των Διακομιστών
H Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απορρίψει, να διακόψει την πρόσβαση σε ή να διαγράψει οποιοδήποτε υλικό διοχετεύεται στους servers που έχει παραχωρήσει στον Πελάτη, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει σε οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων/copyright ή είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού, υβριστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, πειρατικό λογισμικό/μουσικά αρχεία/ταινίες/βιβλία, warez sites, serial numbers), ή αν αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει κατά την κρίση της (άμεσα ή κατόπιν ενημέρωσης του Πελάτη) την πρόσβαση στο επίμαχο δημοσιευμένο υλικό του Πελάτη και να απαιτήσει από τον πελάτη να διαγράψει μόνιμα το υλικό και αν αυτός δεν συμμορφωθεί άμεσα, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

Απαγορεύεται Αυστηρά & συνεπάγεται Άμεση Παύση Υπηρεσιών:

 • Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση (προς άλλο δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με τα δικά μας) όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, του δικτύου ή του λογαριασμού χρήστη.
 • Η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη. Η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου. Spawning δωδεκάδων λειτουργιών.
 • Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop.
 • Η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop ή το BitchX), PhpShell και διάφορα παρόμοια προγράμματα. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια ή διαφθορά πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη δράση. Η ύπαρξη οποιουδήποτε από αυτά τα προγράμματα, ανεξάρτητα του αν τρέχουν, θα έχει ως αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα που συμπεριλαμβάνουν την αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού.
 • Η εκτέλεση Background Processes. Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή όσα από αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers μας, θα έχουν ως συνέπεια την παύση ή και τον τερματισμού του λογαριασμού του Πελάτη.

To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε μέσω αυτού αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον server και μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε μη προβλεπόμενη από τους παρόντες κανονισμούς, παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια οπότε και θα διωχθεί ποινικά και αστικά με κάθε δικαστικό μέσο.

Χρήση & Ασφάλεια Προεγκατεστημένων Εφαρμογών Ανοικτού Κώδικα
Διευκρινίζουμε ότι παρέχουμε τα προεγκατεστημένα Δωρεάν scripts "ως έχει" και δεν τα υποστηρίζουμε τεχνικά, καθώς είναι τρίτων κατασκευαστών και όχι της Εταιρίας.

Θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση κάποιου προβλήματος που τυχόν αντιμετωπίζετε με κάποιο από αυτά, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την μη ομαλή λειτουργία κάποιου script που περιέχεται στο Plesk Power Pack, εκτός και πρόκειται για θέμα που αφορά αποδεδειγμένα το Plesk και τη διάρθρωση/δομή/δικαιοδοσία των αρχείων του domain του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να ελέγxει τακτικά και να αναβαθμίζει άμεσα όλες τις διαδικτυακές εφαρμογές τρίτων (web applications, web scripts) που έχει εγκαταστήσει στο domain του όπως Joomla, phpBB2 κλπ, στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους, μόλις αυτή είναι διαθέσιμη.

Συστήνουμε στους χρήστες μας να εγγράφονται στο newsletter των εταιριών ή των online κοινοτήτων που υποστηρίζουν την κάθε web εφαρμογή έτσι ώστε να λαμβάνουν email αμέσως μόλις μια νέα έκδοση είναι διαθέσιμη.
Λογαριασμοί hosting που φιλοξενούν μη επικαιροποιημένα scripts.

Όσα domains φιλοξενούνε εφαρμογές Ανοιχτού κώδικα ή ιδιόκτητες εφαρμογές που δεν έχουν ενημερωθεί και περιέχουν κώδικα με κενά σφαλείας, ανιχνεύονται από το σύστημά μας και απενεργοποιούνται έως ότου ο πελάτης να κάνει την αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση και να κλείσει τα κενά ασφαλείας. Εάν δεν έχετε τις δυνατότητες ή το χρόνο να κάνετε την αναβάθμιση, μπορούμε να τις κάνουμε εμείς, με ένα μικρό αντίτιμο.

Αποστολή μαζικού ταχυδρομείου (bulk e-mail/mailing lists) στο Shared Web Hosting
Eφαρμόζουμε μια αυστηρή πολιτική όσον αφορά την αποστολή μαζικών e-mails: Δεν επιτρέπουμε hosting accounts τα οποία στέλνουν κατ'επανάληψη και μαζικά τεράστιο αριθμό e-mail messages. Xωρίς να περιμένουμε πρώτα να υπάρξει το πρόβλημα και μετά να το διορθώσουμε, έχουμε ορίσει μέτρα που αφορούν κάθε e-mail ή mailing list και εφαρμόζεται σε κάθε hosting account.

Συγκεκριμένα με βάση το πακέτο φιλοξενίας στο οποίο είναι ενταγμένο ένα email account, επιτρέπεται η αποστολή:

 • BASIC: Έως 30 email τη φορά ή 1 email με 30 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 100 email την ώρα), και έως 200 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.
 • STANDARD: Έως 90 email τη φορά ή 1 email με 90 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 200 email την ώρα), και έως 400 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.
 • ADVANCED: Έως 150 email τη φορά ή 1 email με 150 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 200 email την ώρα), και έως 700 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.
 • PRO: Έως 200 email τη φορά ή 1 email με 200 παραλήπτες (σε κάθε περίπτωση, maximum 200 email την ώρα), και έως 900 e-mails το 24ωρο, από ένα email account ή συνολικά για ένα domain ή ένα λογαριασμό hosting.

Οποιοδήποτε e-mail account υπερβεί αυτά τα όρια, τα email πέραν του επιτρεπτού αριθμού θα διαγράφονται αυτόματα και χωρίς άλλη ενημέρωση. Επίσης το ενημερωτικό email θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με την Οδηγία 2002/58/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράφουμε οποιοδήποτε μαζικό ταχυδρομείο δεν είναι απολύτως σύμφωνο με τα παραπάνω, χωρίς προηγούμενη ή μεταγενέστερη ενημέρωση του αποστολέα του.
Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η αποστολή χιλιάδων e-mails από ένα domain (ειδικά σε ώρες αιχμής) προκαλεί προβλήματα σε άλλους χρήστες email στον ίδιο server, όταν λόγω υπερκατανάλωσης της επεξεργαστικής ισχύος του mail server, οι υπόλοιποι χρήστες email αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή και αδυναμία αποστολής και παραλαβής της αλληλογραφίας τους.

Οδηγίες για αποστολή newsletter σε χιλιάδες παραλήπτες:

 • Να στέλνετε newsletters μόνο Σαββατοκύριακα ή τις καθημερινές εκτός ωρών αιχμής, δηλ. μεταξύ 23:00μμ έως 06:00πμ και ΌΧΙ σε ώρες αιχμής (δηλ. Δευτ-Παρ, από 07:30πμ - 19:00μμ).
 • Ρυθμίστε τις παραμέτρους throttling της εφαρμογής που στέλνει το newsletter σας, στο να στέλνει πχ ένα email ανά 6 δευτερόλεπτα.
 • Να δίνετε τη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγγραφής (double opt-in) κάθε συνδρομητή και της άμεσης απεγγραφής από την mailing list.

Εάν επιθυμείτε τη συχνή αποστολή νόμιμου μαζικού ταχυδρομείου σε χιλιάδες παραλήπτες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας.

Όροι για μίσθωση Dedicated servers

Περιγραφή Υπηρεσίας Dedicated Server Hosting
Μια αποκλειστική υπηρεσία φιλοξενίας, dedicated server, dedicated hosting ή managed hosting υπηρεσία φιλοξενίας είναι ένα είδος web hosting στo οποίo ο πελάτης μισθώνει ένα ολόκληρο server που δεν μοιράζεται με κανέναν άλλο πελάτη. Eίναι πιο ευέλικτη υπηρεσία από ό,τι το shared hosting, γιατί ο κάτοχος του server έχει πλήρη έλεγχο του server, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής του λειτουργικού συστήματος, του υλικού, κλπ.

Οι Dedicated servers συνήθως στεγάζονται σε κέντρα δεδομένων Tρίτων εταιριών, προσφέροντας εναλλακτικές πηγές ενέργειας και συστήματα HVAC. Το υλικό του server ανήκει στον πάροχο της υπηρεσίας ο οποίος παρέχει υποστήριξη για το λειτουργικό σύστημα ή τις εφαρμογές του Πελάτη. Λόγω της σχετικά υψηλής τιμής της υπηρεσίας, ως επί το πλείστον χρησιμοποιείται από ιστοσελίδες που διακινούν μεγάλο όγκο δεδομένων και έχουν πολύ υψηλή επισκεψιμότητα.

Η διαχείριση του Server μπορεί (κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρία) να παρέχεται από την εταιρεία φιλοξενίας ως πρόσθετη υπηρεσία ή να γίνεται εξ'ολοκλήρου από τον Πελάτη. Ο Πελάτης πρέπει να έχει τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να διαχειριστεί το dedicated server.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την υπηρεσία Αποκλειστικού Διακομιστή που του παράσχει η Εταιρία, ο πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει την εταιρία ΓΡΑΠΤΩΣ στο info@artifiedweb.com ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ημέρες πριν την επόμενη ανανέωση της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η διακοπή της υπηρεσίας και των σχετικών χρεώσεων θα γίνει την μεθεπόμενη ημ/νία λήξης της συνδρομής και ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει την τρέχουσα αμοιβή για την υπηρεσία.

Προβλήματα hardware, από κενά ασφαλείας ή από κακό χειρισμό του server
Αν ανιχνευτεί κάποιο πιθανό πρόβλημα στο hardware του server, τότε πριν την αντικατάσταση του υλικού που αστόχησε θα πρέπει να γίνει πλήρες hardware check (διάρκειας έως και 8/10 ωρών) κατά τη διάρκεια του οποίου ελέγχου το μηχάνημα θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.

Η τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας σε θέματα καλής λειτουργίας του Plesk, της php/mysql, του δικτύου συνδέσεων και του hardware του server παρέχονται κανονικά και Δωρεάν σε Yγιείς servers. Σε servers που έχουν παραβιαστεί από κακόβουλους χρήστες (λόγω κενών ασφαλείας στις εφαρμογές που έχει ανεβάσει στο server ο Πελάτης) ή έχουν υποστεί βλάβες από κακή χρήση του Πελάτη, η υποστήριξη της Εταιρίας παρέχεται στο βαθμό του εφικτού, εφ' όσον το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο server δεν τον έχει επηρεάσει με τρόπο που να τον καθιστά ιδιαίτερα δυσλειτουργικό ή μη βιώσιμο.

Αν ο server βρεθεί να φιλοξενεί κακόβουλα προγράμματα (αν προκαλεί επιθέσεις spam/ddos σε άλλους χρήστες ή διαμοιράζει μολυσμένο (ιούς, κακόβουλα προγράμματα) υλικό σε χρήστες ή φιλοξενεί παραπλανητικές ιστοσελίδες (internet phishing), τότε ολόκληρος ο server ή μεμονωμένα domains που φιλοξενούνται από αυτόν, μπορούν να απενεργοποιηθούν κατά βούληση από την Εταιρίας προκειμένου να σταματήσει άμεσα κάθε κακόβουλη ενέργεια από το server αυτό.

Όταν αναφερθεί ή υποπέσει στην αντίληψη της Εταιρίας, ένα περιστατικό κενού ασφάλειας σε έναν Dedicated ή VPS server, ένας εκπρόσωπος της Εταιρίας θα ελέγξει το ιστορικό εξυπηρέτησης και τις σημειώσεις που υπάρχουν στο λογαριασμό του Πελάτη.

Αν ο Dedicated ή VPS server βρεθεί να έχει ήδη άλλο ένα σοβαρό περιστατικό παραβίασης ασφαλείας/hacking ή άλλο περιστατικό βλάβης από επέμβαση/κακή χρήση του Πελάτη, τότε ο server είναι πολύ πιθανό να μη μπορεί να καλυφθεί από την Δωρεάν τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας και να χαρακτηριστεί σαν "Παραβιασμένος" ή "Αλλοιωμένος".

Για να γίνει περαιτέρω έλεγχος σε έναν Παραβιασμένο server και εργασίες καθαρισμού (αν είναι εφικτό) και ενίσχυσης της ασφάλειας τέτοιου server ή επαναφοράς backup ή επανεγκατάστασης του Λειτουργικού συστήματος ή του Plesk κλπ, θα πρέπει να προκαταβληθεί το ποσό των 60 €/ώρα εργασίας + ΦΠΑ, με βάση την εκτίμηση που θα σας δοθεί από τον τεχνικό που θα αναλάβει το θέμα σας. Το υψηλό κόστος για τέτοια περιστατικά οφείλεται στο ότι πρέπει να απασχοληθεί υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρίας (Eξειδικευμένος Μηχανικός Ασφαλείας Διαδικτυακών εφαρμογών), ο οποίος θα πρέπει να αποσπαστεί από τις τρέχουσες εργασίες του στις υποδομές της Εταιρείας ειδικά για το περιστατικό.

Αιτήματα υποστήριξης προς την Εταιρία έπειτα από λάθος χειρισμό του Πελάτη ή συνεργάτη του (όπως ενδεικτικά: αναβάθμιση Plesk/php/mysql ή άλλου λογισμικού του server από τον πελάτη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή της Εταιρίας, επέμβαση στον τρόπο λειτουργίας του Plesk ή της βάσης δεδομένων του, κατά λάθος διαγραφή ζωτικών αρχείων του Plesk μέσω SSH, εφαρμογή λάθος chοwn/chmod δικαιωμάτων σε αρχεία του server, σοβαρά λάθη από διαχειριστικές ενέργειες στο server λόγω απειρίας ή απροσεξίας του χειριστή κτλ) των οποίων η επίλυση ξεπερνά τα 60 λεπτά, θα χρεώνονται προς 60 €/ώρα εργασίας + ΦΠΑ. Αν ο Πελάτης δεν αποδέχεται τη χρέωση θα του παρέχεται ο τρόπος ή μια μέθοδος επίλυσης του προβλήματος για να τον ακολουθήσει ο ίδιος. Ο server θα σημειώνεται σαν "Αλλοιωμένος" διότι θα έχει αλλοιωθεί η δομή και η σύσταση των λογισμικών του server σε μεγάλο βαθμό, διαφοροποιώντας τον σημαντικά από αυτό που μπορεί να υποστηρίξει η Εταιρία.

Στους Dedicated Servers παρέχεται Unmanaged Backup, δηλ. αποθηκευτικός χώρος σε εξωτερικό FTP server για αποθήκευση backup, με διαχείριση κι ευθύνη του Πελάτη.

H Εταιρία παρέχει στον Ενοικιαστή Dedicated Server τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να παίρνει backup των δεδομένων του server του (μέσω Plesk backup utility ή με cron job). Αν ο πελάτης χρειαστεί περισσότερο χώρο, υπάρχει η δυνατότητα για προμήθεια περισσότερου χώρου με επιπλέον αμοιβή. Αν ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα με την υπηρεσία του απομακρυσμένου χώρου FTP για την αποθήκευση του backup του, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρία, αλλιώς συμφωνεί ότι η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για την καλή κατάσταση του backup του server του.

O Πελάτης έχει τη δυνατότητα να πάρει μόνος του ένα backup του domain του (αρχεία, βάσεις δεδομένων, email) μέσα από το Plesk και να το κατεβάσει στον Η/Υ του ή να το χρησιμοποιήσει την ίδια ημέρα. Σε καμία περίπτωση ο Πελάτης δε θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά και να αξιώνει ή να απαιτεί από την Εταιρία να επαναφέρει πρόσφατα ή παλαιότερα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του.

Στους dedicated servers, η μόνιμη διακοπή λειτουργίας και η διαγραφή των περιεχομένων ενός dedicated server συνεπάγεται και άμεση οριστική διαγραφή των δεδομένων του backup.

Οικονομικά Θέματα & Χρεώσεις για Συνδρομές σε Υπηρεσίες

Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα
Η καταχώρηση/ανανέωση/μεταβίβαση domain names και η παραγγελία πακέτου φιλοξενίας ή άλλης υπηρεσίας, εφ΄όσον γίνει με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας, σημαίνει ότι τόσο η χρέωση της κάρτας σας όσο και η ενεργοποίηση των υπηρεσιών που παραγγέλνετε θα πραγματοποιηθούν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά χρόνος καθυστέρησης για την κατοχύρωση του domain name σας ή για το άνοιγμα του πακέτου φιλοξενίας του, εκτός ακραίων περιπτώσεων (αναφέρουμε ενδεικτικά: πρόβλημα/αδυναμία στην επικοινωνία μέσω Internet της Εταιρικής ιστοσελίδας με τον τραπεζικό οργανισμό μέσω του οποίου χρεώνεται η πιστωτική κάρτα, ανεπαρκές διαθέσιμο ποσό στην κάρτα του Πελάτη, λάθος κατά την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας κλπ).

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο, η χρέωση της κάρτας του Πελάτη δεν είναι εφικτή κατά τη στιγμή -ή μεταγενέστερη από αυτή της παραγγελίας του- με αποτέλεσμα πχ η αίτηση για κατοχύρωση ή ανανέωση domain name να μην αποσταλεί εγκαίρως προς το αντίστοιχο Μητρώο Ονομάτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο Πελάτης δεν δικαιούται να αξιώσει υλικές αποζημιώσεις ή κανενός άλλου είδους αξιώσεις από την Εταιρία. Σημειώστε ότι ο Πελάτης θα πρέπει να είναι ο κάτοχος της κάρτας ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσει την κάρτα για χρέωση μέσω Internet.
Άλλοι τρόποι πληρωμής κι εξόφλησης παραγγελιών.

Η Εταιρία δίνει εναλλακτικά τη δυνατότητα στους χρήστες να εξοφλήσουν το αντίτιμο των παραγγελιών τους με κατάθεση (ή μεταφορά μέσω Internet/Phone/Mobile Banking κλπ) σε έναν από τους διαθέσιμους τραπεζικούς λογαριασμούς μας ή με καταβολή μετρητών στα γραφεία μας και έως νεωτέρας δεν παρέχεται άλλος τρόπος πληρωμής ή πίστωσης.
Εξόφληση παραγγελιών και συνδρομών σε υπηρεσίες.

Η αμοιβή για την διάθεση του virtual server (εικονικού διακομιστή) πληρώνεται μετρητοίς ή με πιστωτική κάρτα πιστοποιημένα στην Ισοτιμία του Ευρώ και βάση των τιμοκαταλόγων που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών, ή κατόπιν άλλου διακανονισμού. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες γίνονται την χρονική στιγμή που προκύπτουν, σύμφωνα με τον τρέχοντα υπάρχον τιμοκατάλογο και τον τύπο του virtual server.

Αυτόματη χρέωση κάρτας για ανανέωση υπηρεσιών
Για την περίπτωση χρήσης Πιστωτικής Κάρτας, ο Πελάτης συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι θα η κάρτα του χρεώνεται κάθε μήνα αυτόματα (ή ανάλογα με τον κύκλο ανανέωσης της συνδρομής φιλοξενίας του domain του) και δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να εισπράττει το αντίστοιχο ποσό σε προκαθορισμένη ημερομηνία κάθε μήνα (την ίδια μ' αυτή που ανοίχτηκε ο λογαριασμός ή σε παρόμοιο τακτό χρονικό διάστημα: 3, 6, 9 ή 12 μήνες).
Μη ανανέωση Υπηρεσιών Shared ή VPS web hosting της Εταιρίας.

Αν ο πελάτης δεν επιθυμεί την περαιτέρω χρήση και ανανέωση των υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, θα πρέπει να το δηλώσει εγκαίρως και τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης/ανανέωσης της συνδρομής του με email στο info@artifiedweb.com, σε αντίθετη περίπτωση εάν δεν λάβουμε την έγκαιρη ενημέρωση και γίνει η ανανέωση των υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του Πελάτη, επιφυλασσόμαστε την επιστροφή του χρεωθέντος ποσού στην κάρτα του Πελάτη.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη τη στιγμή της προσπάθειας χρέωσης του ποσού στην κάρτα του Πελάτη (για τη συγκεκριμένη υπηρεσία) οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την επομένη της ημέρας ανανέωσης του συμβολαίου.

Αν δεν είναι δυνατή η χρέωση κάρτας για ανανέωση συνδρομής hosting, τότε ο Πελάτης μπορεί να δώσει στην Εταιρία έγκριση να κάνει τη χρέωση της κάρτας του και πάλι, μόλις την ενημερώσει (μέσω τηλεφώνου, email ή fax) ότι το απαιτούμενο υπόλοιπο είναι διαθέσιμο στην πιστωτική του κάρτα, αλλιώς μπορεί να κάνει την εξόφληση της ληξιπρόθεσμης οφειλής του με άλλο τρόπο αφού πρώτα ενημερώσει την Εταιρία.

Ανανέωση domain names που έχουν λήξει
Τα .eu domain names εφ' όσον παρέλθει η ημερομηνία λήξης τους και δεν ανανεωθούν από τον κάτοχό τους, μπαίνουν αυτόματα σε κατάσταση δέσμευσης (αλλιώς και καραντίνα) και μπορούν να ανανεωθούν με προσαυξημένο κόστος σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.

Τα .gr μπορούν να ανανεωθούν από τον κάτοχό τους έως και 15 ημέρες από την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης τους στην τιμή που ορίζει ο τρέχοντα τιμοκατάλογο. Ένα όνομα με κατάληξη .gr μπορεί να ανανεωθεί μέσω του Καταχωρητή ακόμη και αν το όνομα βρισκόταν έως και τη λήξη του σε άλλο Καταχωρητή, αρκεί να γνωρίζει τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain name.

Tα .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain names, μετά τη λήξη τους και εφ΄όσον ΔΕΝ ανανεωθούν, περνούν σε κατάσταση λήξης κατοχύρωσης / κράτησης ("EXPIRED / REGISTRAR-HOLD") για διάστημα 1-45 ημερών (χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό) και μπορούν να ανανεωθούν στην κανονική τιμή, που ορίζει ο τρέχων τιμοκατάλογος.

Έπειτα και εφ'όσον δεν γίνει η ανανέωση στο παραπάνω διάστημα, το domain name περνά σε κατάσταση ανάκτησης / εξαγοράς ("Redemption Grace Period" - RGP) για περίπου 30 ημέρες. Το κόστος ανανέωσης και ενεργοποίησης για domain σε RGP είναι σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.

Εάν το domain δεν ανανεωθεί και εντός αυτής της περιόδου τότε περνάει σε κατάσταση διαγραφής ("PENDING DELETE") η οποία διαρκεί 5 ημέρες και κατά την οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μετά το πέρας των 5 ημερών, το domain απελευθερώνεται και διατίθεται προς πώληση για οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Προσοχή: Ο Καταχωρητής Enom με τον οποίο συνεργαζόμαστε για την καταχώρηση domain names με διεθνείς καταλήξεις (.com, .net, .org) μπορεί ανά πάσα στιγμή μετά τη λήξη του ονόματος να δεσμεύσει και να πωλήσει το domain name σε οποιονδήποτε τρίτο ενδιαφερόμενο ακυρώνοντας οποιαδήποτε άλλη προαναφερόμενη διαδικασία. Ο μόνος τρόπος να κρατήσετε το .com, .net, .org, .biz, .info κλπ domain name σας, είναι να το ανανεώσετε ΕΓΚΑΙΡΩΣ και πριν τη λήξη του.

Διακοπή συνδρομής σε υπηρεσίες, έπειτα από αίτημα του Πελάτη
Εάν ο πελάτης (τελικός ή μεταπωλητής/κάτοχος VPS ή Dedicated) δεν επιθυμεί τη συνέχιση των προπληρωμένων υπηρεσιών που του παρέχει η Εταιρία, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση/διακοπή των υπηρεσιών μέσω email στο info@artifiedweb.com. Αν ο λόγος διακοπής δεν αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών ή στην Εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει η Εταιρία, τότε η Εταιρία θα εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής χρημάτων στον Πελάτη υπό τη μορφή πίστωσης ενός ποσού στο λογαριασμό του πελάτη για προμήθεια άλλων υπηρεσιών από την Εταιρία. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την οποιαδήποτε πίστωση στο λογαριασμό του πελάτη, κατά βούληση.

Εγγύηση επιστροφής ποσού για web hosting εντός 30 ημερών
Εάν ο Πελάτης δε μείνει ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) της Εταιρίας, έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την απόκτησή της υπηρεσίας, αλλιώς σιωπηρά συμφωνεί με τη συνέχιση παροχής της υπηρεσίας και παραιτείται του δικαιώματός του για επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων.

Ο πελάτης θα πρέπει να αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα το λόγο που δεν ικανοποιήθηκε από τις υπηρεσίες μας και η Εταιρία μας θα διασταυρώσει το αληθές της καταγγελίας της σύμβασης, πριν προβεί σε οποιαδήποτε επιστροφή ποσού:

 • Εάν ο λόγος ακύρωσης, αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας θα πρέπει να μας ενημερώσει συγκεκριμένα για το περιστατικό τεχνικής υποστήριξης στο οποίο εμείς δε δώσαμε λύση (παρέχοντάς μας το domain του και περιγραφή του περιστατικού)
 • Αν ο λόγος αφορά ένα περιστατικό μη αποτελεσματικής Εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο της Εταιρίας, θα πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του συναδέλφου, την ημέρα και ώρα και το περιστατικό, ώστε να διερευνήσουμε τι συνέβη.

Αυτό γίνεται προκειμένου να αποτρέψουμε την κακόβουλη χρήση της εγγύησής μας και προκειμένου να κρατάμε στο ύψιστο επίπεδο και να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες και τον τρόπο εξυπηρέτησής μας. Ο σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε και να έχουμε ευτυχισμένους τους πελάτες μας και όχι να τους κρατάμε δυσαρεστημένους και δέσμιους σε συνδρομές που δεν απολαμβάνουν.

Η Εταιρία σε περίπτωση που αποφανθεί ότι ο Πελάτης πρέπει να λάβει την επιστροφή χρημάτων, θα παρακρατήσει από το ποσό που θα επιστρέψει στον Πελάτη, όποιο ποσό χρησιμοποιήθηκε για αγορά άλλης σχετικής υπηρεσίας πχ κατοχύρωση domain name του Πελάτη, αγορά SSL πιστοποιητικού, ιδιωτικής IP κλπ, και έγινε κατά την διάρκεια της εγγραφής του στις υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτή τη συναλλαγή (πχ προμήθειες τραπεζών για χρέωση κάρτας κλπ).

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή απονομή πίστωσης στον Πελάτη
Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης του Πελάτη για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το info@artifiedweb.com την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Mέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκοφαντική και δυσφημιστική.

Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Οποιαδήποτε παραβίαση όρου του παρόντος θεωρείται ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού προς τον Πελάτη, είτε σε μετρητά είτε με τη μορφή πίστωσης. Σε περίπτωση μη διαθέσιμου υπολοίπου στην κάρτα του Πελάτη με σκοπό την ανανέωση υπηρεσιών στις οποίες έχει δηλώσει ότι επιθυμεί την αυτόματη χρέωση στην κάρτα του πελάτη, οι Υπηρεσίες μας είναι προγραμματισμένες να διακόπτονται την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου.

Χρόνος ανταπόκρισης σε αιτήματα επιστροφής/πίστωσης ποσού στον Πελάτη
Όλες οι γραπτώς συμφωνηθέντες επιστροφές χρημάτων από την Εταιρία προς τον Πελάτη, τακτοποιούνται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί ο Πελάτης από την Εταιρία για την έναρξη της διαδικασίας αυτής και ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email από το info@artifiedweb.com την επόμενη εργάσιμη από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.

Mέσα στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα των 10 εργάσιμων ημερών, οποιαδήποτε γραπτή ένσταση/διαμαρτυρία/καταγγελία του Πελάτη σχετική με την επιστροφή χρημάτων η οποία στο μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων, υποβληθεί από τον Πελάτη προς οποιαδήποτε Δημόσια Διοικητική Αρχή του Ελληνικού Κράτους, θα θεωρείται από την Εταιρία κακόπιστη, συκοφαντική και δυσφημιστική. Η Εταιρία σε τέτοια περίπτωση επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της, προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της και την υπόστασή της από τέτοιου είδους επιζήμιες και κακόβουλες πρακτικές που σκοπό έχουν να πλήξουν την αξιοπιστία και φερεγγυότητα της Εταιρίας.

Ανανεώσεις Συνδρομών Υπηρεσιών
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας κάθε είδους, ανανεώνονται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρία και την ενημερώσει γι' αυτό.

O Πελάτης οφείλει να αποστείλει στην Εταιρία το αποδεικτικό της συναλλαγής με την οποία έχει εξοφλήσει την ανανέωση της συνδρομής του, με email στο info@artifiedweb.com, αναγράφοντας ξεκάθαρα στην ειδοποίηση/απόδειξη το domain name του, το είδος της υπηρεσίας που χρησιμοποιεί και τα στοιχεία του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει ότι η εταιρία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω μη παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρία) τότε η εταιρία μετά την πάροδο 15 ημερών από τη λήξη των υπηρεσιών, διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση (αντίστοιχα θα αφήσει τυχόν domain name του Πελάτη να λήξουν χωρίς ανανέωση) και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Ο Πελάτης ενημερώνεται τακτικά για την επερχόμενη λήξη των domain names του, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στα Πρόσωπα Επαφής που σχετίζονται με τα domains αυτά. Ο Πελάτης οφείλει να επικαιροποιεί τα δεδομένα του λογαριασμού του και των Προσώπων Επαφής των domains του και η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη λήψη των ενημερώσεων λήξης ονομάτων χώρου από τον Πελάτη.
Διακοπή Υπηρεσιών / Συμφωνητικού.

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή κανενός χρηματικού ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης για προσωπικούς λόγους ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρία σε περίπτωση παραβάσεως των όρων της από τον Πελάτη.
H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός web site από έναν server της. Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

Επαναφορά λογαριασμού Φιλοξενίας που έχει διαγραφεί
Επαναφορά των αρχείων σε λογαριασμό φιλοξενίας ιστοσελίδων που έχει τεθεί σε αναστολή περισσότερο από 3 εβδομάδες παρέχεται με κόστος. Θα πρέπει ο Πελάτης που επιθυμεί τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας περισσότερο από 3 εβδομάδες, να μας έχει ενημερώσει εγγράφως και να έχει φυσικά λάβει σχετική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο της Εταιρίας.

Σημαντική ειδοποίηση για Κατόχους Dedicated Servers (Ιδιωτικοί Διακομιστές):
Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει την υπηρεσίας Αποκλειστικού Διακομιστή που του παράσχει η Εταιρία, ο πελάτης υποχρεούται να μας ενημερώσει ΓΡΑΠΤΩΣ στο info@artifiedweb.com τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την επόμενη ανανέωση της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η διακοπή της υπηρεσίας και των σχετικών χρεώσεων θα γίνει την μεθεπόμενη ημ/νία λήξης της συνδρομής.

Kάτοχoι Virtual Private Servers
Οι πελάτες που έχουν αυτή τη λύση είναι υπεύθυνοι για το VPS τους, την καλή του κατάσταση και την διασφάλισή του έναντι σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες καθώς και την ενημέρωση του προγραμματιστικού κώδικα που ανεβάζουν στις ιστοσελίδες τους αλλά και των web εφαρμογών που εγκαθιστούν, με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις και επιδιορθώσεις κενών ασφαλείας. Σε άλλη περίπτωση η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής ή και οριστικής παύσης των υπηρεσιών της χωρίς επιστροφή του ποσού που εισέπραξε γι'αυτές.

Ο κάθε κάτοχος VPS έχει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη να κρατάει σε εβδομαδιαία βάση OFFLINE αντίγραφα ασφαλείας για τα sites που φιλοξενεί στο VPS του (δηλαδή να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των sites του μέσα από το server του και να τα αποθηκεύει στον τοπικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).

Η Εταιρία δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για την οποιαδήποτε μερική ή ολική απώλεια δεδομένων των sites του Κατόχου VPS, των email του και των βάσεων δεδομένων του, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος, είτε αυτό οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, είτε στο Datacenter που φιλοξενεί το server, είτε σε ενέργειες του προσωπικού της Εταιρίας ή εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία προκειμένου να εγκαταστήσει, να συντηρήσει ή να αναβαθμίσει τις εφαρμογές που τρέχουν στον server που φιλοξενεί το VPS του πελάτη.

Οι κάτοχοι VPS καθορίζουν μόνοι τους τα πακέτα hosting που παρέχουν στους πελάτες τους και το κοστολόγιό τους.

Σε μια προσπάθεια να μειώσουμε την κατάχρηση της CPU και του IO, δεν επιτρέπουμε Minecraft hosting και bitcoin mining στους VPS server μας, όπως και οποιαδήποτε διεργασία που απασχολεί εντατικά (στο 100%) την CPU του VPS για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι VPS hosting υπηρεσίες προορίζονται για φιλοξενία ιστοσελίδων, email και διαδικτυακών εφαρμογών και όχι για φιλοξενία προσωπικών αρχείων (backup), αρχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή διεργασιών που δεν σχετίζονται με τις ιστοσελίδες του πελάτη.

Συνοπτικά, απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση οποιωνδήποτε διεργασιών δεν έχoυν σχέση με τις ιστοσελίδες του πελάτη και που απασχολούν εντατικά την CPU σε μόνιμη βάση.

Περιορισμός Ευθύνης - Εξασφάλιση - Αποζημιώσεις

Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός τόπος artifiedweb.com να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρίας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του virtual server της Εταιρίας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Επιπροσθέτως ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της Εταιρίας οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως την Εταιρία μας, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

H Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, τερματίσει ή να θέσει σε διαθεσιμότητα τις υπηρεσίες που παρέχει προς τον Πελάτη κατά βούληση και δεν θα είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις, θετικές και αρνητικές, που είναι αποτέλεσμα του τερματισμού ενός Iστότοπου από έναν Διακομιστή της (web server). Όλες οι ζημιές περιορίζονται στον άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι δικτυακοί τόποι artifiedweb.com, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζεται, σε κείμενα, περιεχόμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις και γραφικά, κώδικα προγραμματισμού σε γλώσσα Javascript, HTML & PHP, προστατεύονται από τις εθνικές (Ν.2121/93 ως ισχύει) και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της dnHost ΟΕ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, μετάφρασης, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή δημιουργίας αντιγράφων site (mirroring) των σελίδων των δικτυακών τόπων της Εταιρίας.

Tο όνομα, οι υπηρεσίες, τα σήματα και τα λογότυπά ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί με άδεια στη Εταιρία και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον επισκέπτη / μέλος χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή της Εταιρία.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Πρόσθετα Τέλη

Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προιόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου artifiedweb.com συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης artifiedweb.com τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Παρακαλώ πιέστε εδώ για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας πριν υποβάλετε την παραγγελία σας." και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρίας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρία μέσω Internet, εάν και μόνο άν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.

Συμφωνείτε, ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών της και είναι στην ευθύνη του Πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα Ιστοσελίδα.

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. Accessing our website, you agree that we can use these types of cookies.

OK